प्रधानमन्त्री भएलगत्तै देउवालाई मोदिको बधाइ

काठमाडौं, २४ जेठ – नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मगलबार साँझ टेलिफोन गरेर बधाइ दिएका छन् ।

g]sf ;efklt b]pjf / ef/tsf k|d df]bL e]6
ef/t e|d0fdf /xg’ePsf g]kfnL sfFu|];sf ;efklt z]/axfb’/ b]pjf / ef/tsf k|wfgdGqL g/]Gb| df]bLaLr dªunaf/ e]6jftf{ x’Fb} . tl:a/ M ;f}hGo–ef/tsf] ljb]z dGqfno, /f;;

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले टेलिफोन गरेर भारत नेपाललाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्न तयार भएको प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, बधाइ दिनुभएकोमा धन्यवाद, विगतमा पनि भारतबाट सहयोग रहँदै आएको छ र दुई देशको आपसी हीत हुने गरी काम गर्नेछु ।-  नेपाल समाचारपत्र

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार